Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POSIEDZENIE ZARZĄDU NRZHiU

 

113 lipca 2021 r. w Hotelu NOVOTEL w Gdańsku przy ul. Pszennej 1 odbyło się posiedzenie Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

W trakcie zebrania Prezes Zarządu p. Tadeusz Zagórski omówił aktualne sprawy jakimi zajmowała się Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług od ostatniego posiedzenia.

Omówiono dotychczasową współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami branżowymi, która w ostatnim czasie, z uwagi na pandemię, została ograniczona wyłącznie do spotkań prowadzonych w formie zdalnej.

Prezes Zarządu p. Tadeusz Zagórski poinformował, że aktualnie Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług apeluje do rządu o podjęcie działań zmierzających do uszczelnienia zapisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta.

Członkowie Zarządu wyrazili aprobatę do podjętych działań wyrażając opinię, iż wszelkie rozwiązania ustawowe, które miałyby negatywnie wpływać na handel drobnodetaliczny spotykają się ze zdecydowanym i jednoznacznym sprzeciwem kupieckiego środowiska.

Podczas zebrania Członkowie Zarządu jednogłośnie 21 głosami za, negatywnie rozpatrzyli odwołanie Zrzeszenia Handlu i Usług w Lublinie od uchwały Prezydium w sprawie wykluczenia Zrzeszenia i wykreślenia z rejestru członków NRZHiU.

Członkowie Zarządu Naczelnej Rady ZHiU otrzymali sprawozdanie finansowe i bilans za 2020 r. oraz sprawozdanie z działalności NRZHiU za 2020 r.  

Prezes Zarządu NRZHiU p. Tadeusz Zagórski poinformował, iż Komisja Rewizyjna NRZHiU oraz Prezydium Zarządu NRZHiU zatwierdzili i  zarekomendowali przyjęcie sprawozdania finansowego za 2020 oraz sprawozdania z działalności NRZHiU za 2020 r.

Zarząd Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług jednogłośnie przyjął i zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz sprawozdanie z działalności za 2020 r.